Më poshtë, gjeni listën e shërbimeve që ofrohen në kategorinë e Hapësirës Publike.

 •  Leje për zënie hapësire publike për ekspozimin e mallrave jashtë njësisë së tregtimit
  Shkarkoni formularin
 • Leje për zhvillim aktiviteti promovues, artistik, kulturor, manifestimi politik etj
  Shkarkoni formularin
 • Leje për zënie hapësire publike nga aktivitetet restorative dhe/ose rekreative
  Shkarkoni formularin
 •  Leje për zhvillimin e aktiviteteve ambulatore në hapësirat publike, tregjet
  Shkarkoni formularin