Subvencioni i Interesave të Kredisë

  • Njoftimi publik, të ardhurat minimum dhe maksimum të përfituesve potencial: shkarkoni formularin 
  • Dokumentacioni që duhet të dorëzohet nga individët apo familjet që kanë kaluar fazën e parë të aplikimit: shkarkoni formularin