Për të perdorur këtë shërbim, Ju nevojiten kredencialet e nevojshme të cilat janë unike për çdo subjekt dhe mund të merren pranë sporteleve të Drejtorisë së Përgjithshmë të Tarifave dhe Taksave Vendore.