Të gjithë subjektet, prej këtu mund të pajisen me vërtetimin e detyrimeve te prapambetura, dokument ky që lëshohet nga Drejtoria e Përgjithshmë e Tarifave dhe Taksave Vendore. Ju informojmë që këtë vërtetim gjithashtu mund ta merrni në çdo kioskë elektronike të printuar.